Algemene voorwaarden Uwkachel.nl
Westeinde 231a
7671 ER Vriezenveen
0546-561204
info@uwkachel.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: de zakelijke partner die goederen verkoopt, levert en/of installeert.
2. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon.
3. Consumentenkoop: de koop die gesloten is met betrekking tot een roerende zaak.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen leverancier en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de leverancier
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Artikel 3. Offertes
1. Alle door leverancier uitgebrachte offertes gelden voor een termijn van maximaal 30 dagen.
2. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had kunnen begrijpen
dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving
bevat.
3. Leverancier is slechts aan haar offerte gehouden indien de aanvaarding hiervan door de consument
schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW,
tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van leverancier te Vriezenveen of direct vanuit de
fabrikant.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden
bezorgd dan wel op het moment waarop deze ter beschikking zijn gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de
consument.
4. De eventuele bezorging van aankopen aan consument geschiedt tegen een tevoren gegeven opgave
van transportkosten door de leverancier. Goederen worden afgeleverd bij door de consument
opgegeven bebouwing tot aan de voordeur op de begane grond en/of voor zover de bezorger kan
komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De door de leverancier geaccepteerde bestellingen zullen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitgevoerd worden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. Onderdelen van kachels/haarden worden speciaal voor u besteld en kunnen niet (kosteloos) worden geretourneerd.

Artikel 5. Levertijd
1. De levertijd van het door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 4 dagen doch maximaal 60
dagen tenzij anders bepaald middels een overeenkomst tussen consument en leverancier.
2. Wanneer de overeengekomen levertijd door leverancier overschreden wordt, zal leverancier de
consument hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft consument het recht om de
overeenkomst met leverancier te ontbinden, zonder verdere kosten.
3. De eventueel al ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door
leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument,
mits gegrond, worden terugbetaald.
4. Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door leverancier
overschrijden van de levertijd, zal leverancier deze vergoeden met een maximum ter grootte van het
factuurbedrag.

Artikel 6. Installatie
1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant
die te allen tijde zijn bijgevoegd.
2. Wanneer de consument de datum van installatie willen verzetten dienen zij dit uiterlijk 48 uur voor
het ingaan van de installatiedatum per e-mail op orders@uwkachel.nl te bevestigen.
3. Mocht de consument te laat annuleren, zijnde binnen 48 uren van de installatiedatum mag leverancier
een bedrag ter hoogte van 10% van het totale orderbedrag doorberekenen aan de consument.

Artikel 7. Garantie & Service
1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en
fabricagefouten voor een periode die ook gegarandeerd en gehanteerd wordt door de fabrikant van
de betreffende toestellen.
2. Indien nieuw geleverde toestellen een gebrek vertonen is de leverancier verplicht binnen 30 dagen
nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel zonder
enige kostenvergoeding.
3. Leverancier dient zorg te dragen voor afhandeling van garantiezaken en wordt geacht indien nodig
onderdelen kosteloos toe te sturen gedurende de geldende garantieperiode.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen
indien gedurende de garantieperiode de leverancier tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft
gedaan het gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om tot vervanging of ontbinding
van de overeenkomst over te gaan.
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en of
gebruik van een toestel en tevens wanneer de consument de installatievoorschriften behorende bij
het geleverde niet heeft opgevolgd.

6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont
waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is
verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Leverancier blijft ten volle eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de
koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; Klachten
1. De consument dient de gekochte goederen bij levering te controleren of te laten controleren op
schade. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde product aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
-of het juiste product is geleverd
-Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze
binnen 2 dagen na levering aan leverancier te melden. Voor alle overige klachten geldt de
garantietermijn van de leverancier

Artikel 10. Prijsverhoging
1. Indien leverancier met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, zijn beide partijen niet
gerechtigd om tussentijds prijsaanpassingen toe te passen.
2. Het is alleen mogelijk om prijsaanpassingen toe te passen zodra partijen nog in de offertefase actief
zijn.

Artikel 11. Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Mocht een consument vanuit het buitenland een bestelling plaatsten dient deze het gehele bedrag
vooraf te voldoen alvorens er geleverd gaat worden.
Zodra een consument de geplaatste bestelling komt afhalen dient het gehele bedrag voldaan te
worden alvorens de bestelling daadwerkelijk meegenomen kan worden.
Zodra de consument een bestelling plaatst wordt er door leverancier pas overgegaan tot montage
wanneer de kachel en bijbehorende materialen voldaan zijn, de montagekosten mogen in dit geval
achteraf voldaan worden.
Mocht de leverancier en de consument overeengekomen zijn dat er meer dan drie maanden na het
bekrachtigen van de overeenkomst geleverd gaat worden dient de consument een aanbetaling van
10% over het totaalbedrag van de overeenkomst te voldoen, daarna gelden de voorwaarden zoals
omschreven bij artikel 11.2.
3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of door vooruitbetaling te worden
gedaan.
4. Bij de verkoop van producten aan consumenten, doelend op het alleen leveren van de materialen
(kachel en bijbehorende materialen) wordt consument verplicht om 100% van dit bedrag vooruit te
voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de leverancier te melden.
6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
leverancier is gewezen op de te late betaling en de leverancier de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= 5% over de volgende € 5.000,= en 1% over de
volgende € 190.000 met een minimum van € 40,=.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het herleveren van het betreffende product dan
wel restitutie van de koopsom.
2. Voor gebreken aan geleverde goederen geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze
voorwaarden.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld
en/of verwijtbaar handelen van leverancier of haar medewerkers.
4. In geen geval is leverancier aansprakelijk voor schade door onjuiste installatie of behandeling van
geleverde goederen.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop
leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen
na te komen, werkstakingen bij leverancier daaronder begrepen.
2. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere)
nakoming verhindert intreden nadat leverancier haar verbintenis gestand had moeten doen.
3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is
langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er
in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillen beslechting
1. Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen
uitsluitend worden beslecht door een onafhankelijk intermediair of door rechterlijke interventie.

Artikel 15. Gegevensbeheer en privacy
1. Leverancier houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. Dit houdt onder meer in dat de
leverancier de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.
2. Alle door leverancier aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het
afhandelen van de tussen consument en leverancier ontstane overeenkomst(en).
3. Wanneer leverancier de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel
15.2 genoemd doel te gebruiken zal leverancier consument hierom toestemming vragen.
4. De door leverancier geregistreerde gegevens zijn te allen tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te
vragen bij leverancier waarna leverancier deze gegevens binnen 14 dagen zal verstrekken. De
consument heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten
verwijderen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. – Herroepingsrecht
Bij producten
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand
gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden. De
leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten.
Bij diensten:
1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
2. Zodra de consument de dienstenovereenkomst ná de 14 dagen bedenktijd wil annuleren staat het de
leverancier vrij om 10% van het totale orderbedrag door te berekenen aan de consument.

Artikel 18. – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 19. – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
leverancier.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt
de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit
hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke
instructies
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de leverancier
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de leverancier aangeeft de
kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.

Artikel 20. – Verplichtingen van de leverancier bij herroeping
1. Als de leverancier de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De leverancier vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.

Artikel 21. – Uitsluiting herroepingsrecht
De leverancier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
de leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. voor verbruiksproducten wanneer deze zichtbaar gebruikt is
2. een op maat gemaakt product
3. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
-de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de leverancier de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;
5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om
te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;